Sabtu, 26 Juni 2010

bm klasik

bm klasik
1.0 PENGENALAN
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang dijadikan oleh Allah. Perhubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lain menggunakan medium perantaraan bahasa. Bahasa yang terawal yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu merupakan isyarat tangan. Penggunaan isyarat tangan merupakan cara untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Hari ini juga orang yang tidak tahu bahasa seseorang yang lain menggunakan tanda atau isyarat tangan untuk menerangkan sesuatu kepadanya. Lama - kelamaan manusia menggunakan bunyi untuk menunjukkan makna sesuatu benda itu. Dari bunyi inilah terbentuknya pertuturan. Penduduk-penduduk dari berlainan negeri membentuk berlainan bunyi menyebabkan terdapat bahasa yang berlainan.
Bahasa memainkan peranan yang penting di dalam masyarakat dan bangsa. Satu bahasa dapat membentuk sebuah masyarakatyang bersatu kerana semua ahlinya memahami antara satu sama lain.Dengan adanya bahasa, manusia dapat menyatakan dan mengeluarkan perasaan dan fikiran mereka. Satu bahasa adalah cara yang paling baik untuk menunjukkan satu kebudayaan.

1.1 Pengertian Bahasa Melayu Klasik
Untuk tujuan pengertian yang lebih mendalam, terdapat beberapa definisi yang dapat menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan Bahasa Melayu Klasik. Dr. Zaitul Azma ( 2007 ) dalam memetik penerangan oleh Ismail Hamid ( 1987 : 68 ) menulis bahawa tulisan Bahasa Melayu Kuno yang tercatat pada batu-batu bersurat yang tersebut pada masa lampau menerangkan kepada kita bahawa Bahasa Melayu dewasa itu adalah merupakan satu lanjutan sejarah daripada Bahasa Melayu Kuno. Di samping itu artifak ini membuktikan Bahasa Melayu terus berkembang. Bahasa Melayu bukanlah satu bahasa yang statik tetapi adalah satu bahasa yang dinamik dan sentiasa berkembang mengikut arus perkembangan zaman.
Mengikut Asmah Hj.Omar ( 1985 : 33 ) “bahasa abad ketiga belas dan ketujuh dinamakan bahasa Melayu Klasik”. Sementara itu, pembahagian yang dibuat oleh Ismail Hussein ( 1984 : 24 ) adalah atas pertimbangan sejarah perkembangan bahasa Melayu. ( Dr. Zaitul Azma, 2007 ).Menurut Hj. Mohd Hussein Hj. Baharuddin ( 2007 ), Bahasa Melayu Klasik adalah dikategorikan sebagai bahasa Melayu yang pernah digunakan atau dituturkan oleh sekelompok masyarakat pada suatu ketika dahulu. Dan sebagai satu bahasa yang memenuhi sifat dan cirinya yang tersendiri, ia juga menyaksikan perkembangan mengikut peredaran zaman dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Perubahan kepada bahasa ini adalah merangkumi pelbagai aspek terutamanya dari segi kosa kata.

1.2 Perkembangan Bahasa Melayu Klasik
Asal-usul orang-orang Melayu agak kabur. Orang Melayu ialah penutur asli bahasa Melayu. Untuk mengetahui tentang Bahasa Melayu, kita perlu memahami dan mempelajari asal-usul Bahasa Melayu. Beberapa orang pengkaji dan sarjana bangsa Eropah seperti Hendrik Kern dan Von Heine-Geldern telah menjalankan kajian tentang asal-usul bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu. Teori-teori yang mereka ramalkan adalah berdasarkan kesan-kesan kebudayaan tua yang ditinggalkan seperti kapak-kapak kuno, beliung dan pelbagai senjata yang dijumpai di Lembah Sungai Hoang-Ho, Yangtze, Mekong, Salween, Irrawaddy dan Brahmaputra.
Beberapa teori menjelaskan bahawa penutur-penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Golongan manusia ini datang dari daerah Yunan dan turun dalam bentuk gelombang pergerakan manusia mendiami wilayah Asia Tenggara. Keadaan ini berlaku sekitar dalam tahun 2500 sebelum Masihi iaitu yang dikenali Melayu-Proto. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masihi datang pula gologan kedua yang dikenali Melayu Deutro.
Melihat bilangan rumpun Bahasa Austronesia yang begitu banyak, cabang nusantara mempunyai jumlah bahasa yang banyak kira-kira 200 hingga 300 golongan. Bilangan penutur asalnya sahaja terdapat di semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau dan di Sumatera. Sejarah telah membukti bahawa Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di daerah kepulauan melayu sejak zaman-berzaman.
Sejarah juga telah membuktikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di kepulauan Melayu dan orang-orang yang mendatang seperti pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat, pengembara dari India dan China. Kepulauan Melayu dari sejak berabad mulanya sudah menjadi pusat penting bagi perniagaan dan tertumpunya segala bangsa dan budaya. Bahasa Melayu yang pada mulanya hanyalah merupakan satu daripada lebih kurang 200 bahasa dalam kepulauan Melayu sahaja. Jadi Bahasa Melayu bukanlah bahasa yang penting. Tetapi oleh sebab bentuknya yang amat sederhana dan kemungkinannya menerima segala unsur luar dan sifatnya yang dapat dibentuk dalam segala keperluan menjadikan bahasa Melayu sebagai ligua-franca apabila kerajaan Melayu Melaka berada dipuncak kegemilangan.
Pengaruh dari India terutamanya agama Hindu menyebabkan bahasa Sanskrit digunakan secara meluas. Pengaruh bahasa Sanskrit pula menjadikan Bahasa Melayu digunakan secara meluas. Banyak perbendaharaan kata diterima masuk ke dalam Bahasa Melayu iaitu aspek kebudayaan dari India yang meliputi segala bidang atau bahagian. Banyak perbendaharaan kata diterima masuk ke dalam bahasa Melayu iaitu perkataan yang menyatakan aspek kebudayaan dari India yang meliputi bidang nama bahagian tubuh, barang-barang perdagangan, alat perkakas, nama binatang, tumbuh-tumbuhan, senjata, perkataan agama dan bidang pertanian. Beberapa contoh perbendaharaan kata dari bahasa Hindu dan Sanskrit seperti bahu, muka rupa, neraca, kodi, sutera, gajah, singa, serigala, cempaka, cendana, delima, kasturi, cemeti, sauku (cambuk), sena (tentera), dosa, surga (syurga), neraka, agama dan puasa. Sifat Bahasa Melayu yang sederhana menjadikan pengaruh bahasa Sanskrit mudah diterima. Bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan bagi berbagai-bagai bangsa dan suku yang mengharungi lautan Kepulauan Melayu dari abad ke abad. Dalam masa yang singkat bahasa Melayu dapat menguasai bahasa-bahasa daerah yabg lain.

Sarjana bangsa Belanda, Profesor Nicholas J. Krom (1983 – 1945), ahli sejarah dan kaji purba Jawa yang telah banyak membuat penyiasatan dan kajian tentang Zaman Hindu di kepulauan. Dalam bukunya De Hindoe Javaanche Tijd menyatakan tentang kedudukan bahasa Melayu seperti berikut :
“ …..dalam masa kemudiannya bahasa masyarakat baru timbul dalam bentuk Jawa kuno atau Melayu kuno, terbukti dalam strukturnya iaitu seluruhnya adalah bahasa Indonesia yang dalamnya telah dimasukkan banyak perkataan India. Pada pokoknya perkataan-perkataan ini mempunyai hubungan dengan alat-alat kebudayaan yang lebih tinggi itu, yang dibawa oleh orang Hindu.”
Kesimpulannya, Bahasa Melayu pada hari ini digunakan dan difahami oleh lebih daripada 100 juta umat manusia, jadi dengan sendirinya bahasa ini telah mengambil tempat salah satu bahasa terbesar dan yang penting di dunia. Bahasa Melayu sekarang telahpun menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan bagi dua buah Negara yang luas sekali pengaruhnya, iaitu Malaysia dan Indonesia.

1.3 Ciri-ciri Bahasa Melayu Klasik.
Bahasa Melayu klasik telah diperkenalkan selepas bahasa Melayu kuno berkembang di Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu klasik diasaskan daripada tulisan pada batu-batu bersurat pada abad ketujuh. Selepas itu bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan yang seterusnya membentuk ciri bahasa itu sendiri. Antara ciri-ciri bahasa Melayu klasik ialah :

i. Struktur ayat.
Ciri utama gaya bahasa Melayu klasik adalah merangkumi ayat yang mana ayat-ayat yang digunakan panjang-panjang, berulang-ulang dan berbelit malah pembentukan ayat lebih kepada pasif daripada aktif.

ii. Bahasa istana.
Bahasa Melayu klasik lebih bersifat “bahasa istana” seperti gering, santap, beradu, bersemayang, gundik, beta dan sebagainya.


iii. Penggunaan kata pangkal ayat.
Terdapat juga perkataan atau rangkai kata kuno dalam petikan. Banyak menggunakan perdu perkataan sebagai pembuka kata untuk sesuatu cerita atau peristiwa seperti ‘maka’, ‘hatta’, ‘bahawasanya’, ‘alkisah’. Contohnya :
Syahdan maka tengah baginda duduk berkata-kata itu, maka kedengaranlah bunyi-bunyian itu makin azimat bunyian serta bunyinya bedil terlalu gegak gempita bunyinya.

iv. Penggunaan Partikal.
Banyak juga partikal ‘lah’ dan ‘pun’ digunakan terutamanya pada kata kerja seperti ‘santaplah’, ‘magkatlah’, ‘beradulah’. Contohnya:
Setelah diajari oleh baginda tuan puteri itu, maka tuan puteri pun masuklah ke dalam penjaranya tetapi zahirnya juga dikatakan dan kepada batinnya hendak mencari tipu juga.

v. Penggunaan bentuk kiasan, perbandingan serta penggunaan laras puisi.
Penggunaan bentuk kiasan dan perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi seperti pantun, syair, seloka dan gurindam dalam karya prosa. Hal ini terdapat banyak dalam hikayat-hikayat Melayu lama.
Kebanyakkan ayat dalam prosa bahasa Melayu klasik terdiri daripada ayat songsang. Ini bererti kedudukan topik atau subjek ayat adalah di belakang atau predikat ayat. Contohnya : Terlalu elok paras Tuan Puteri tiada berbanding lagi. Berangkatlah hulubalang sekalian menghadap baginda sultan.
Dalam prosa bahasa Melayu klasik tidak ada ketetapan yang menghadkan panjang sesuatu perenggan. Oleh itu perenggan-perenggan adalah panjang dan mengelirukan. Selain itu tema yang diutarakan adalah berkisar pada sejarah tokoh istana dan peristiwa yang berlaku atau berkisar diistana. Unsur kepahlawanan yang berlaku termasuk peperangan dan kegagahan raja atau putera raja sering digunakan di samping cerita kayangan seperti Hikayat Malim Deman.
1.4 Peranan Bahasa Melayu Klasik
Peranan bahasa Melayu klasik ialah mengeratkan hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kebenaran adat adalah diterima sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Kegagalan menurut lunas-lunas adat adalah satu perlakuan yang dianggap sumbang dan dikecam.
Dalam mempertuturkan bahasa Melayu klasik ini seseorang itu perlu mengimbas kembali teks Melayu yang tertulis dalam bentuk puisi, prosa, surat perdagangan, surat perjanjian, batu bersurat, batu nisan dan sebaginya. Hasil tulisan itu kebanyakkannya tertulis sebelum kurun masihi ke 18. Ini bererti tulisan tersebut masih dalam bentuk asalnya dengan menggunakan tulisan jawi.
Bahasa Melayu klasik merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh sesebuah kelompok masyarakat bagi menyatakan sesuatu hasrat yang timbul di dalam diri individu. Sebelum menjadi alat komunikasi yang berkesan bahasa Melayu juga dugunakan oleh para sarjana dan ulama untuk menghasilkan pelbagai ilmu seperti ilmu keagamaan, kesusasteraan, undang-undang, ekonomi dan pentadbiran negara.
Bahasa Melayu klasik juga melahirkan struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu ketika itu. Bahasa Melayu klasik ini dari segi temanya masih sama iaitu untuk member kesedaran kepada masyarakat bahawa tidak semestinya yang kuat itu sentiasa menang dan yang lemah itu seringkali kalah. Dalam bahasa Melayu klasik juga banyak disampaikan kisah-kisah yang mengandungi nasihat dan pengajaran. Dalam cerita yang sedemikian sifatnya nama watak tidak perlu disebut dengan tepat dan apa yang ingin ditonjolkan tidak dibiarkan terselindung tetapi dinyatakan dengan jelas (Grinter, 1979).

2.0 W. G. SHELLABEAR
Dalam kajian ini penulis menggunakan edisi Shellabear. Edisi ini diedit oleh W. G. Shellabear iaitu seorang yang berminat terhadap bahasa dan kebudayaan Melayu. Edisi Shellabear diterbitkan pertama kalinya dalam tulisan Jawi pada tahun 1896. Terbitan dalam tulisan Rumi pada tahun 1898. Dikeluarkan dalam dua jilid. Kemudian disatukan dalam satu jilid sahaja pada tahun 1948.
Tun Seri Lanang adalah pengarang atau penyusun semula Sejarah Melayu. Teks asal Sejarah Melayu dipercayai berasal dari sebuah Hikayat Melayu yang dibawa dari Goa. Naskhah asal hikayat tersebut mungkin sebahagian sahaja dan telah ditokok tambah atau ditulis semula oleh seorang pengarang Melayu yang hidup sezaman dengan pemerintahan Sultan Mahmud Syah ( 1488 - 1511 ). Naskhah asal hikayat tersebut mungkin sebahagian sahaja dan telah ditokok tambah dari sumber-sumber lisan, diperturunkan dari mulut ke mulut. Tun Seri Lanang mencatatkan dalam mukadimah Sejarah Melayu sebagai :
“ Hamba dengar ada hikayat Melayu dibawa oleh orang dari Goa; barang kita perbaiki kiranya dengan istiadatnya, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita, dan boleh ingatkannya, oleh segala mereka itu, syahdan adalah beroleh faedah ia daripadanya”. ( Sejarah Melayu, 1977, hlm. 2 ).
3.0 ASPEK BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN
Dalam menjalankan kajian dari aspek budaya dan kemasyarakatan ini dalam Sejarah Melayu tidak dapat tidak kita mengkaji atau meneliti dari aspek nilai yang ditanam dalam masyarakat pada masa itu. Menurut A.Halim Ngah dalam tesisnya, “Nilai-nilai Di Dalam Masyarakat Ke Atas Nilai-Nilai” ( Jabatan Pengajian Melayu, 1966 ) menyebut bahawa nilai-nilai yang diutamakan bagi golongan rakyat ini ialah bekerjasama, mematuhi adat, berbudi pekerti yang baik dan kesabaran. Ini merupakan gambaran tentang masyarakat Melayu pada zaman itu. Ini dapat kita perhatikan dalam teks Sejarah Melayu seperti berikut :
Maka kelengkapan Melaka pun datang. Adapun kota Siak itu di terpi sungai. Maka oleh orang Melaka segala kelengkapan itu dikepilkan berkembar dengan kota Siak, maka ditempuhi sekali dengan senjata, rupanya seperti air turun dari atas bukit. Maka rakyat Siak pun banyak mati berkaparan. Akan Maharaja Permaisuri, berdiri di atas kotanya mengerahkan segala rakyatnya berperang.
Berdasarkan petikan di atas dapat dikatakan masyarakat pada masa itu bersama-sama memperjuangkan secara bersama-sama untuk mempertahankan Negara walaupun nyawa melayang. Ketaatan yang ditunjukkan ini merupakan budaya yang diterapkan oleh masyarakat pada masa itu.
Budaya Melayu yang taatkan pemerintah memang jelas digambarkan dalam Sejarah Melayu pada Cetera Yang Kedelapanbelas :
Maka kata Bendahara, “Hai! Hai! Hendak durhakakah kamu sekelian? Hendak durhakakah? Cih, kamu sekelian, cih, kerana tiada dapat, hamba Melayu tidak pernah durhaka.
Dalam cerita Hang Tuah jelas diperkatakan tentang taat setia seorang rakyat terhadap sultannya walaupun Hang Tuah sendiri dihukum bunuh oleh fitnah orang tetapi diselamatkan oleh Bendahara lalu membawa balik Hang Tuah untuk menghapuskan Hang Kasturi yang dianggap derhaka kepada sultan. Ini dapat diperhatikan dalam teks Sejarah Melayu :
Setelah Hang Kasturi sudah mati, maka Hang Tuah pun turunlah dari istana itu menghadap Sultan Mansor Syah. Maka terlalu sukacita baginda. Maka segala pakaian yang dipakai baginda itu semuanya dianugerahkan kepada Hang Tuah.
Penderhakaan merupakan satu musibah yang akan menanti kepada pelaku yang melakukannya kerana dalam masyarakat Melayu, kita tidak boleh menderhaka pada sultan. Ini akibat yang diterima oleh Hang Kasturi yang dianggap derhaka kerana menuntut bela atas kematian Hang Tuah yang kononnya dihukum bunuh oleh sultan.
Maka bangkai Hang Kasturi itupun ditarik orang dibuangkan ke laut. Maka segala anak bininya semuanya habis dibunuh dan tanah kaki tiang rumahnya pun digali dibuangkan ke laut.
Kerana kesetiaan pada rajanya, pegawai-pegawai Melayu melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Ini terdapat dalam cetera yang kedua :
Maka ada seorang hulubalang baginda Permasku Mambang namanya. Maka ialah dititahkan oleh baginda membunuh ular itu. Maka ia pun pergilah. Setelah datang pada tempat ular itu dan pedang Chorek semandang kini itu dikurniakan baginda. Setelah dating pad atempat ular itu mencium bau manusia, maka ia pun keluarlah dari lingkarannya. Maka telah dilihat oleh Permasku Mambang ular itu berlingkar seperti busut yang besar rupanya. Setelah melihat manusia datang, maka ia pun menggerakkan dirinya, maka segera ditetak oleh Permasku Mambang penggal tiga lalu mati.
Dalam Sejarah Melayu juga dalam cetera ketiga menceritakan perhubungan yang akrab antara pemerintah dengan rakyat dan tidak terlalu mengongkong rakyat suruhan. Ini dijelaskan dalam petikan berikut :
Telah datang ke Tanjung Bemban, maka baginda pun turun bermain ke pasir. Maka raja perempuan pun turun dengan segala bini orang besar-besar dan orang kaya-kaya bermain di pasir itu mengambil karang-karangan. Maka raja perempuan duduk di bawah pohon pandan dihadap bini segala orang kaya-kaya. Maka baginda terlalu suka melihat kelakuan dayang-dayang bermain, masing-masing pada kesukaannya, ada yang mengambil siput, ada yang mengambil kupang, ada yang menagmbil ketam.
Dalam hubugan pemerintah dan golongan rakyat merupakan satu ikatan yang teguh walaupun golongan pemerintah adalah golongan minoriti tetapi berkuasa sepenuhnya dalam segala hal. Kekuasaan dalam segala hal terletak di tangan mereka. Dalam hal yang utama ialah kedudukan mereka yang diwarisi ini dikaitkan jurai keturunan raj-raja dengan Iskandar Zulkarnain, seorang raja Mecedonia satu ketika dahulu. Raja-raja ini diberikan kedudukan yang tinggi oleh rakyat dan kepadanya dikaitkan dengan “daulat” yang bukan saja member keistimewaan dalam pelbagai perkara. Ini membuatkan rakyat atau masyarakat Melayu mentaati raja sebagai payung yang memerintah sesebuah negeri yang mesti dipatuhi. Di samping itu, raja-raja melayu pada zaman itu amat mentaati ajaran agama dan takut dilaknat oleh Allah. Mereka menggunakan nama Allah sebagai rujukan dalam sesuatu hal seperti perjanjian ini :
Maka baginda pun bersumpah-sumpahan barang siapa mengubah perjanjian itu dibalikkan Allah bumbungnya ke bawah, kaki tiangnya keatas. Itulah sebabnya dianugerahkan Allah subhanahu wataala pada segala raja-raja Melayu, taiada pernah member aib pada segala hamba Melayu.
Ini dibuktikan lagi dalam cetera kedua puluh enam, seperti berikut :
“Hai anak cucuku, jangan kamu tukarkan ugama dengan dunia. Adapun dunia itu tidak kekal adanya, kerana hidup itu sahaja akan mati juga kesudahannya. Hendaklah tuluskan hatimu pada berbuat kebaktian kepada Allah subhanahu wataala dan rasulnya”.
Di samping itu dalam Sejarah Melayu ditonjolkan tentang budaya melayu yang diwarisi sehingga kini iaitu permainan sepak raga. Permainan ini dimainkan oleh segenap lapisan masyarakat tanpa sempadan sama ada golongan raja atau rakyat jelata. Ini dapat dilihat dalam cetera keduapuluh lima:
Adapun Raja Maluku itu terlalu tahu bersepak raga. Maka segala anak tuan-tuan yang muda-muda pun bermain sepak raga, dan Raja Maluku menjadi ibu. Setelah raga dating kepadanya disepaknya raga itu, seratus, tengah dua ratus kali, maka baru diberikannya pada orang lain.
Di samping itu juga layang-layang adalah permainan orang Melayu yang dimaunkan untuk merapatkan jurang dan melahirkan masyarakat yang bersatu dengan pemimpin.
Maka pada sekali peristiwa musim orang bermain layang-layang. Maka segala orang muda-muda dan segala anak tuan-tuan semuanya bermain layang-layang, pelbagai rupanya layang-layang itu.
Adat adalah budaya yang dipegang teguh oleh orang Melayu tanpa mengira zaman kerana adat tidak ditelan zaman. Adat diteruskan sehingga kini kerana orang Melayu memang terkenal dengan adat seperti Adat Pepatih yang kekal sehingga kini di Negeri Sembilan. Dalam sejarah Melayu banyak ditonjolkan adat seperti berikut :
Maka sekalian orang pun kabullah akan Seri Maharaja jadi bendahara. Maka datanglah persalinan seperti adat bendahara, dianugerahi keris bandan dengan selengkapnya. Adapun adat dahulukala, apabila orang jadi bendahara atau jadi penghulu bendahari atau temenggong, akan menjadi menteri, dianugerahi baju skhlat dan keris dengan selengkap alatnya. Tetapi penghulu bendahari atau temenggong dan para menteri tiada berkebak, akan bendahara berkebak dan buli-buli dawat manakala jadi temenggong dianugerahi tombak bertetampan.
Adat bagi orang Melayu dianggap sebagai warisan turun temurun yang amat diberi perhatian yang berat. Adat dijadikan alat utama untuk mengikat dan menggabungkan anggota masyarakat itu. Kebenaran adat adalah diterima sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Kegagalan menurut lunas-lunas adat adalah satu perlakuan yang dianggap sumbang dan dikecam.
Bangsa Melayu amat terkenal dengan sifat lemah lembut dan sopan santunnya. Kehidupan sehari-harian sangat dipengaruhi oleh persekitaran masyarakatnya. Dan kebiasaannya ini telah menjadi amalan turun temurun, zaman berzaman yang diwarisi dari nenek moyang kita. “Tidak lapuk dek hujan, Tidak lekang oleh panas”.
Setelah kedatangan Islam lebih 700 tahun yang lalu amalan-amalan di dalam kehidupan seharian telah disemaikan dengan saranan agama. Mana-mana amalan yang bertentangan dengan agama ditinggalkan serta tidak diamalkan lagi. Pepatah Melayu ‘biar mati anak jangan mati adat” merujuk kepada betapa pentingnya adat serta amalannya dalam masyarakat Melayu. Kebanyakkan adat adalah merupakan peraturan terhadap kehidupan seharian.
Sejarah melayu juga member keterangan yang berhubung dengan kegiatan ekonomi dan politik. Melaka menjadi sebuah pusat tumpuan saudagar-saudagar daripada pelbagai negeri dan bangsa. Ada juga saudagar yang asing terutama orang Keling dan Jawa seperti Nina dan Sura Diwana, Kyai Terambulum, Raja Medeliar yang juga menjadi seorang syahbandar. Ali Manu Nyan, Kitul dan patih Adam, seorang Pangeran dari Surabaya, Jawa mempunyai pengaruh dan hubungan yang amat erat dengan istana dan kerabat diraja Melaka.
Kegemilangan perdagangan yang dinikmati oleh kesultanan Melayu Melaka itu akhirnya pada tahun 1511 dijajah oleh Portugis. Selepas itu Melaka dijadikan sebagai pusat perdagangannya yang penting di Asia Tenggara. Kejatuhan Melaka mendatangkan implikasi yang besar ke atas pedagang-pedagang Melayu dan arab khasnya dan dunia amnya.
Masyarakat Melayu tradisional juga terkenal sebagai satu masyarakat yang menjalankan pelbagai kegiatan harian untuk mendapatkan bahan-bahan makanan atau barangan bagi menyara diri mereka sekeluarga. Di antaranya termasuklah bercucuk tanam, mengkap ikan dan memungut hasil hutan. Kegiatan ekonomi sara diri yang lain ialah memburu atau menangkap binatang. Kalau kita perhatikan dalam Sejarah Melayu, memburu binatang lebih merupakan satu hobi golongan raja dan pembesar. Tetapi dalam masa tertentu dan bagi golongan masyarakat biasa ia adalah satu aktiviti sampingan untuk mendapatkan makanan.

4.0 ASPEK BAHASA DAN TULISAN
Sejarah Melayu dihasilkan dengan bahasa yang tersendiri, memang wajar bahasa memainkan peranan penting dalam menghasilkan sesuatu cerita. Sejauh manakah penulis dapat meluahkan iisi hatinya melalui karyanya ditentukan oleh bahasanya. Menurut C.C Berg dalam buku Kajian sejarah Melayu menyatakan sesuai dengan kepantingan sastera Sejarah Jawa terkandung di dalamnya pemerintahan tentang raja-raja yang lebih awal melalui apa yang disebut keajaiban bahasa iaitu menggunakan bahasa sebagai media untuk menimbulkan ketokohan seorang raja. Ini digambarkan didalam Sejarah Melayu :
Telah Sultan Zainul Abidin sampai ke Melaka, maka dipermulia oleh Sultan Mansor Syah, dan diberi persalin dengan selengkap pakaian.
Selain itu bahasa yang digunakan agak sukar untuk difahami secara langsung menyebabkan pembaca memerlukan masa untuk memahami isi yang diucapkan.
Maka anak cucu bagindalah kerajaan turun temurun sampailah kepada anak cucu raja yang bernama Tersi Berderas naik kerajaan. Adapun baginda itu anak Raja Zamrut, cucu Syah Tersi, cicit Raja Dermanus, piut Raja Ardisyir Babegan, anak Raja Kudar Zakuhun, cucu Raja Amtabus, cicit Raja Sabur, piut Raja Aftus, anak Raja Aristun Syah, anak Raja Iskandar Zilkarnain.

Dalam bahasa pertuturan orang Melayu ada perkataan-perkataan yang tidak dapat dituturkan dengan sewenang-wenangnya kerana kemungkinan perkataan yang diungkap tersebut menyentuh pihak tertentu seperti beta, anugerah. Dalam sejarah Melayu banyak bahasa istana digunakan seperti beta, berangkat, beradu, santap, semayam kerana cerita yang dihasilkan adalah berkisar di istana.
Winstedt menyatakan bahawa penulis Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Sanskrit, Parsi, Tamil dan Arab. Hal ini terjadi kerana banyaknya terdapat pengaruh bahasa-bahasa tersebut dalam sejarah melayu. Kedatangan pedagang-pedagang dari India, Cina, Arab dan Parsi tentu mendedahkan Melaka kepada pelbagai rupa kebudayaan dan akibatnya ialah campur aduk kebudayaan yang menarik. Kesannya akibat dan pengaruh kebudayaan negeri-negeri tersebut ke atas Melaka.
Sejarah Melayu mempunyai mukadimahnya yang tersendiri. Hal ini jelas memperlihatkan pengaruh sastera Parsi ke atasnya. Empat ciri mukadimah di dalam Sejarah Melayu ialah :
a) Dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan Nabi Muhammad.
b) Pengarang memperkenalkan dirinya lantas memohon kemaafan atas kelemahannya serta kecetekan pengetahuannya.
c) Pengarang mengemukakan sebab dia berbuat demikian ;
“ ……. Pada suatu masa bahawa Fakir duduk pada suatu majlis dengan orang besar-besar bersenda gurau. Pada antara itu ada seorang orang besar, terlebih mulianya dan terlebih besar mertabatnya daripada yang lain, maka berkata ia kepada fakir …….”
d) Pengarang menyebut tarikh dan hari dia memulakan kerjanya.

Bahasa dan ejaan yang terdapat dalam kitab Sejarah Melayu ada pengaruh Acheh. Ini kerana kitab ini dihasilkan semasa beliau berada di Acheh.
Dalam naskhkah ini terdapat kesilapan tentang tanda baca sehingga ditukarbalikkan antara huruf-huruf t, b, th, y dan n; ain dan ng; ha, c dan j; d dan p. Juga berlaku kesilapan antara k, g, dengan l; d dengan h; w, l dengan r. Dalam edisi ini kesilapan itu dibetulkan secara senyap, kecuali ada kesangsian barulah diberikan catatan.
Huruf-huruf vokal juga tidak digunakan secara yang sepatutnya dan pada kebiasaanya vokal tidak digunakan, namun kadang-kadang terdapat juga fathah, alif, wau dan ya. Selain itu, huruf hamzah digunakan apabila terdapat dua vokal berturut-turut. Kadang-kadang terdapat juga bentuk seperti ;
k-a-n-d-r-a-n ( ) = keinderaan
d-a-u-k-r ( ) = diukir
Vokal di akhir kata seperti vokal i dan u, biasanya tidak dinyatakan, umpamanya pada perkataan;
b-h-a-r ( ) = baharu
d-h-u-l ( ) = dahulu
s-r-b ( ) = seribu
t-a-h ( ) = tahu
h-a-r ( ) = hari
Demikian juga dengan huruf diftong au dan ai yang hanya ditulis sebagai wau dan ya, seperti;
h-i-j-u ( ) = hijau
j-k-l-u ( ) = jikalau
r-n-t-u ( ) = rantau
Ejaan e (pepet) menampakkan keanehan dan kebanyakkannya diganti dengan fathah, seperti;
berserban
kerana
kercu
pertuha
Dalam beberapa hal dapat dikatakan yang berlaku itu bukan perbezaan ejaan, terutama kerana beberapa kali digunakan alif untuk bahasa Melayu klasik e seperti;
s-a-g ( ) segi
p-r-s-a-g ( ) persegi
Di samping itu terdapat dammad (depan) sebagai e dalam bahasa Melayu klasik, seperti;
Deli
Kemala
merah
metai
negeri
Di beberapa tempat ditemui ya digandakan dalam ejaan seperti;
b-r-l-i-i-n-n-l-h ( ) berlainanlah
p-r-m-i-i-n-n ( ) permainan
Dalam kebanyakkan naskhah lama wau dan ya digandakan pada kata-kata yang memakai u dan i langsung sebelum atau sesudah vokal lain. Pergandaan ini dilakukan dengan menggunakan huruf tersebut dua kali atau dengan menggunakan tasydid. Ejaan serupa ini terdapat dalam naskhah tulisan Lampung pada kulit kayu, yang tersimpan di Perpustakaan Bodleian sejak 1630 (Voorhoeve 1951 : 357) serta dalam surat-surat yang diterbitkan oleh W.G. Sheelabear dalam makalah “An Account of the Some of the Oldest Malay Mss now Extant” dalam JSBRAS 32, 1896, 107-149.
Pada naskhah Lampung itu terdapat;
ayir
siyapa
tiyada
bayik
Dalam “Some of the Oldest Malay MSS”;
A. s-k-l-i-i-n ( ) sekalian
k-p-r-b-i-i-k ( ) kuperbaiki
B. s-k-l-i-n ( ) sekalian
m-l-i-i ( ) mulia
C. g-l-i-i-n ( ) galian
b-r-c-i-i-u ( ) berciu
Penggunaan tasydid pada konsonan untuk menandakan bunyi pepet sebelumnya terdapat pada beberapa perkataan, seperti;
s-r-r ( ) seri
m-d-d-l-l-i ( ) madeli
Jika digunakan awalan me- pada kata-kata yang bermula dengan letusan bersuara, letusan ini kadang-kadang berubah menjadi bunyi sengau dan bukan terjadi sengau sebelumnya;
mengantikan
menyunjung
menengar
Juga dalam naskhah-naskhah lama lain terdapat bentuk yang serupa seperti pada naskhah tulisan Lampung :
mamunuh
mamasuh
pamasuh5.0 KESIMPULAN
Sejarah Melayu sebagai sebuah hasil sejarah yang begitu tinggi nilainya kerana sebagai sebuah hasil tradisional yang dilihat pada zamannya. Menurut Prof. Zainal Abidin Wahid dalam buku Kajian Sejarah Melayu menyatakan, kita seharusnya melihat Sejarah Melayu merupakan satu-satunya sumber terpenting bagi pengkajian sejarah alam Melayu umumnya dan Melaka amnya. Pada zaman sebelum kejatuhan Melaka di tangan Portugis tidak ada buku atau manuskrip lain yang boleh menunjukkan masyarakat Melaka dengan cara yang baik dan jelas selain Sejarah Melayu.
Ringkasnya pengarang Sejarah Melayu telah memenuhi matlamat dan objektif karangannya kerana kandungan karya ini telah memenuhi hasrat pengarang sendiri iaitu mengandungi mutiara segala cetera dan cahaya segala perumpamaan. Penulis merumuskan tentang beberapa perkara tentang sejarah Melayu iaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat seperti soal kepercayaan, agama, struktur social, komuniti, interaksi social. Persejarahan politik juga menyentuh tentang konsep raja dan kerajaan. Dalam persejarahan adat dan istiadat pula kedudukan raja-raja lebih terjamin dengan adanya undang-undang dan larangan diraja.

Tidak ada komentar: